راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

فروشگاه روانشناسی

دانلود لیست نرم افزارهای وب سایت روانشناسی امین

عضويت در كانال تلگرام وب سايت روانشناسي امين

راهنمای خرید نرم افزار

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

پشتیبانی

امین عزیزی
Telephone number of امین عزیزی 09175382824

جستجو

فیس بوکفروشگاه فروشگاه RSS

حاضرین در سایت

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ابعاد و سبک های دلبستگی تجاوزگران

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 28 بهمن 1392 10:38

ابعاد و سبک های دلبستگی تجاوزگران جنسی

ابعاد و سبک های دلبستگی تجاوزگران جنسی

الهه حقیقت منش[1]، دکتر حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف[2]، دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی[3] ، دکتر‌بهروز‌‌‌مهرام[4]، دکتر ایراندخت اسدی آذر

هدف: آمار ‌رسمی‌ در‌کلیه‌ کشورها ‌بر ‌افزایش ‌قابل ‌ملاحظه ‌جرایم ‌دارای ‌محتوای ‌جنسی‌ صحه ‌گذاشته‌اند ‌(دادستان، 1382؛ ‌تقی‌خانی، 1381). ‌اگرچه ‌آمار ‌دقیقی ‌در ‌خصوص ‌میزان ‌شیوع ‌جرایم ‌جنسی ‌در ‌کشورمان ‌جود ندارد، اما شواهد و قراین به دست آمده نشان می‌دهد کشور ما نیز هر ساله شاهد افزایش این قبیل از جرایم است (دادستان،1382).

 

بارتالومیو و هویرتز[5] (1991) با توجه به مدل‌های درون‌کاری خود و دیگران مدلی چهار مقوله‌ای از دلبستگی را بر اساس دو بعد اضطراب مربوط به دلبستگی (مدل خود) و اجتناب مربوط به دلبستگی (مدل دیگران) تدوین نمودند. این دو بعد اساس مطالعات دلبستگی در دهه‌های اخیر را شکل داده است. شکل 1 ارتباط ابعاد دلبستگی و سبک‌های مبتنی بر آن را نشان می‌دهد.

 

شکل 1: مدل چهار مقوله‌ای بارتولومیو و هوویبز از دلبستگی به نقل از (به نقل از پلتز و دیگران،2002)

 

بعد اول شامل الگوی درون کاری فرد از خودش است (مدل خود) که بعد اضطراب [6]نیز نامیده می‌شود. این بعد نشانگر نگرانی فرد در مورد این است که توسط شرکای ارتباطی‌اش رها یا طرد شود. بعد دوم شامل تصویر ذهنی فرد از دیگران است (مدل دیگران) که بعد اجتناب[7] نیز نامیده می‌شود. این بعد شامل انتظار فرد در مورد این است که رفتارهای دلبستگی[8] مانند رفتارهای جوار‌جویانه در موقعیت‌های پر‌فشار تا چه اندازه  می‌توانند منجر به کسب آرامش محدد شوند (پتروموناکو و فلدمن برت[9]، 2000).

مطالعات گوناگونی که در مورد سابقه رشدی مجرمان و تجاوزگران جنسی صورت گرفته است نشان می‌دهند این افراد دارای مجموعه‌ای از تجارب ناکارآمد و نامناسب دوران اولیه رشد هستند که می‌تواند به شدت امنیت دلبستگی شان را تحت تاثیر قرار داده باشد (وارد و دیگران، 2000؛ وارد و دیگران، 1996به نقل از گنون[10]، 2007). اسمالبونی و ددز[11] (2001) در بررسی خود نشان دادند اکثر افرادی که به جرم تجاوز جنسی به زنان در زندان به سر می‌برند دارای والدین طرد کننده، از نظر عاطفی سرد و مضایقه گر بوده‌اند که به طور خاص با پرخاشگری، سوء رفتار و فقدان مراقبت و همدردی مشخص می‌شوند.

به نظر می رسد با توجه به سابقه رشدی مجرمان جنسی، آنان باید دارای نقیصه‌های عمده‌ای در ابعاد دلبستگی‌شان باشند. و نیز با توجه به اینکه مطالعات صورت گرفته در حوزه دلبستگی امروزه متمرکز بر بررسی ابعاد دلبستگی است، در این بررسی تلاش خواهد شد تا نقش ابعاد دلبستگیس در سوقیابی افراد به سمت رفتارهای تجاوزگرانه جنسی مشخص شود.

 روش: این مطالعه مبتنی بر یک طرح توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای است. آزمودنی‌های شامل دو گروه 34 نفری (یک گروه تجاوز‌گر جنسی و یک گروه از افراد عادی) بودند. نمونه اول با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان افرادی که به جرم تجاوز به عنف در زندان مرکزی شهر مشهد به سر می‌بردند انتخاب شده و گروه عادی از لحاظ چهار متغییر جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال و سطح تحصیلات با گروه اول جور شدند.‌ داده‌های تحقیق با استفاده از فرم بازنگری شده پرسشنامه تجربه روابط نزدیک (ECR-R) جمع‌آوری شد و با استفاده از آزمون t استیودنت برای گروههای همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: میانگین نمرات گروه تجاوزگران جنسی در بعد اضطراب دلبستگی به طور معنی‌داری از گروه عادی بیشتر است (P<0/05). اما این معنی‌داری آماری در بعد اجتناب دلبستگی به چشم نمی‌خورد (P>0/05).

بحث: بر اساس نتایج به دست آمده، افراد تجاوزگر جنسی دارای سطح بالایی از اضطراب مربوط به دلبستگی‌اند که می‌تواند در سوق یابی آنان به سمت رفتارهای تعدی‌گرانه جنسی نقش داشته باشد. میانگین نمرات بالاتر بعد اضطرابی نشان دهنده دیدگاه منفی‌ این افراد نسبت به خود است. مجرمان جنسی به منظور دستیابی به پذیرش و تایید دیگران تمایل شدیدی به برقراری روابط نزدیک و صمیمانه با آنان دارند و از سویی برای دستیابی به امنیت و عاطفه مورد نیازشان تمایل به جنسی کردن آن دارند (هازان و شی‌ور،1987 به نقل از وارد و دیگران،2000). آن‌ها گرایش بیشتری به داشتن ارتباطات جنسی دارند (وارد و دیگران ،2006). بزرگسالانی با این ویژگی دلبستگی به دلیل احساس عدم شایستگی‌ای که نسبت به خود تجربه میکنند، عمدتأ در جریان روابط صمیمانه ‌شان اضطراب و تکانشگری بیشتری را تجربه کرده و دائما نگران طرد شدن از جانب شرکای ارتباطی‌شان هستند (رهولز و سمپسون،2004).

سطح بالای اضطراب و نگرانی نیاز جنسی و در واقع نیاز به برقراری ارتباطات نزدیک بدنی را به منظور کسب اطمینان و امنیت مجدد افزایش می‌دهد. اما از آن‌جایی که دیدگاه منفی نسبت به خود توام با سطح پایینی از صلاحیت اجتماعی و مهارت‌های برقراری ارتباطات بین فردی نیز می‌باشد، این افراد در ایجاد یک ارتباط صمیمانه و پایدار یا تداوم آن با جنس مخالف (مثل ازدواج) دچار شکست شده و یا نا‌کامی‌هایی را تجربه می‌کنند (شاید تجرد اکثریت افراد نمونه مورد بررسی بازتابی‌از‌این‌مساله باشد). لذا احتمال این که آنان در روابط جنسی خارج از چهارچوب اخلاق عمومی نظیر تجاوزات جنسی درگیر شوند به مراتب افزایش می‌یابد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد ارتکاب جرایم جنسی آنان آسیب‌های فیزیکی جدیای را متوجه قربانی نمی‌کند، زیرا بر خلاف بعد اجتنابی فاقد یک جز پرخاشگرانه جدی است.

 [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

[2] دکترای روانشناسی عمومی. استاد گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

[3] دکترای مشاوره. استادیار گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

[4] دکترای علوم تربیتی. استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

[5] - Bartholomew, K & Horowitz, L.M

[6]  -Anxiety domain

[7] Avoidance domain

[8] Attachment behaviors

[9] Pietromonaco, P. R; Feldman Barrett, L

[10] Gannon, T

[11] Smallbone, S. W & Dadds, M. R

روانشناسی بالینی مدیر سایت
نويسنده: Amin Azizi

اضافه کردن نظر